διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - http://www.ecb.int
European Savings Banks - http://www.savings-banks.com
Τραπεζική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.fbe.be

Eυρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων
http://www.ecbs.org
Eυρωπαϊκή Ενωση Τραπεζικής Ιστορίας
http://www.bankinghistory.de
European Investment Bank - http://www.eib.org
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών - http://www.bis.org

Διεθνής τράπεζα - http://www.worldbank.org/

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - http://www.imf.org
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ανάπτυξης
http://www.oecd.org
World Trade Organization - http://www.wto.org
International Chamber of Commerce - http://www.iccwbo.org

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ